Salomo’s raad aan jongeren

Wat moet jij met zo’n oud boek?

Dit boek is voor het clubseizoen 2008/2009 als experiment gemaakt, voor het bezinnende gedeelte van de Tienerclubavonden in onze gemeente. Na diverse uiteenlopende Bijbelstudieprojecten, die we hebben gecreëerd, ontstond het plan om eens bezig te zijn met een boek van een oude schrijver. Met dit project wilden we ook ‘handen en voeten’ geven aan het geestelijke gesprek in de huisgezinnen én iets concreets doen aan de zogenoemde kloof tussen ouderen en jongeren. Het boek dat we bewerkten en ‘hertaalden’ is daar prima geschikt voor. Een oude schat uit de achttiende eeuwse boekenkast pasklaar gemaakt voor de gemeente van de eenentwintigste eeuw.

 

Voor jongeren

Oude boeken – oude schrijvers. Hoeveel jongeren van jullie leeftijd hebben er nou zin om zulke boeken te lezen? En al helemaal niet met van die oude letters en moeilijke woorden. Toch lezen we één seizoen van de Tienerclub zo’n boek: ‘Salomons raad aan de jeugd’ van ds. Jacobus Fruytier. We hebben het boek voor jullie sterk ingekort en vertaald in het hedendaags nederlands. Fruytier schreef het boek in 1724 speciaal voor jongeren, zoals jij.

Ook het tweede boekje, ‘Het grote voorrecht van christenkinderen’, pakken we er een keer bij. Met dit boek probeerde Fruytier jongeren op te scherpen en kritisch na te laten denken over ‘opvoeding’, ‘school, ‘kerk’, ‘Bijbellezen’ en ‘bidden’, ‘je eeuwige toekomst’.
Kortom: “Gedenk aan je Schepper in jonge jaren”. Die Bijbeltekst uit Prediker 12 : 1 vormt het thema van dit boek.

 

Voor ouders

Het lezen van Fruytiers ‘Salomons raad aan de jeugd’ beperkt zich niet tot de tienerclubjongeren. We hopen dat ook u als ouder(s) meeleest met onze jongeren en thuis het gesprek probeert aan te gaan over wat er samen is gelezen. Bij de behandeling van het zevende gedeelte bent u welkom op de clubavond, om samen met de jongeren na te denken over ‘opvoeding’. Het gaat dan heel specifiek over de relatie ouder-kind.
Fruytier koppelt een goede opvoeding direct aan een godvruchtig leven van ouders. Een godvruchtige opvoeding wil de HEERE gebruiken om godvrezende kinderen voort te brengen. En dat zal ook weerslag hebben op kerk en maatschappij.

 

Voor ouderen

Ook u als ouderen (65+’ers) in de gemeente laten we meelezen met onze tieners. Want… dit boek gaat ook over de ouderdom. Op de laatste clubavond zal het juist daarover gaan. Het is daarom goed u op die bewuste avond uit te nodigen om samen met de tieners over ‘de oude dag’ na te denken. Fruytier schrijft daar heel concrete en confronterende dingen over, aan de hand van Prediker 12. Het lijkt ons mooi om zo als ouderen en jongeren daarover met elkaar van gedachten te wisselen. Wanneer u telkens meeleest, bent u precies bij op de betreffende avond (want ook tussendoor gaat het regelmatig over ‘de oude dag’).

 

Over de opzet van dit boek

De volgorde van het autentieke boek is aangehouden, maar is op diverse plaatsen ingekort en voorzien van een tussen haken geplaatste uitleg. De thematische manier, waarmee Fruytier werkt, maakte het geheel geschikt om in elf stukken te verdelen en van unieke thema’s te voorzien. Doordat Fruytier achterin zijn boek een schematisch overzicht liet afdrukken van de inhoud van het boek, kon dit boek ook tamelijk gemakkelijk in gelijkwaardige porties worden verdeeld.
Het is geen letterlijke ‘vertaling’ geworden, maar een thematische bewerking, waarbij de strekking en de inhoud van het authentieke boek zoveel mogelijk overeind blijft. De toegevoegde, actuele vragen maken het boekje geschikt voor club- en verenigingswerk.
Veel zegen en goede gesprekken toegewenst, zowel op de clubavonden als ook in de huisgezinnen! En… pak het over enige tijd nog weer eens uit de kast!

 

Download het hele boekje hier als PDF: Salomo’s raad aan jongeren!